Kochana córeczko

Kochana córeczko/ To My Dearest Daughter

data projekcji /screening date:  piątek / Friday 25.05, 14:00

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Polska/Poland, 2017
reżyseria i scenariusz/directed & written by: Ewa Żmigrodzka, Krzysztof Zwoliński
zdjęcia/cinematography: Adam Fręśko
montaż/film editor: Dariusz Migalski
muzyka/music: Tadeusz Woźniak
produkcja/produced by: Telewizja Polska
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 51 min

Streszczenie: Zamknięta w getcie warszawskim Esther Lebenhaft pisała kartki do córki w Londynie. Było to możliwe dzięki uprzejmości pracownika Konsulatu RP w Lizbonie, ponieważ z getta można było wysyłać pocztę jedynie do krajów nie walczących z III Rzeszą. Listy spłonęły wraz z gettem. Kartki zachowały się w Londynie i w 2015 roku znalazły się w dyspozycji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Kochana córeczko opisuje życie w zamkniętym mieście, w którym nie tylko nadawczyni kartek, ale też 400 000 innych mieszkańców getta nie znało swojego przeznaczenia aż do straszliwego końca.

Short description:  Closed in the Warsaw ghetto,  Esther Lebenhaft wrote cards to her daughter in London. It was possible thanks to the kindness of the employee of Polish consulate in Lisbon, since one could send letters from the ghetto only to the countries which did not fight against the Third Reich. Daughter’s letters were burnt together with the ghetto. Cards were preserved in London and in 2015 they got into the possession of the Jewish Historical Institute in Warsaw. To My Dearest Daughter describes life in a closed town, in which not only the sender of these cards but also 400 000 other inhabitants of the ghetto did not know their destiny until the horrible end.

Reżyserzy: Ewa Żmigrodzka i Krzysztof Zwoliński – pracowali w Polskim Radiu i „Teleexpressie”. Na początku lat 90. zaczęli wspólnie realizować filmy o tematyce politycznej dokumentujące pierwsze lata transformacji ustrojowej, o historii opozycji przedsierpniowej, Grudniu 70, „Solidarności”, Powstaniu Warszawskim i tematyce żydowskiej. W tej kategorii: Wyspa getto (o ocalałym z Holokaustu Jerzym Szapiro), Chcę żyć (o losach więzionego w obozach zagłady Romana Fristera) i Kochana córeczko oraz Czego nie mogliśmy wykrzyczeć, film oparty na zawartości Archiwum Ringelbluma.

Directors: Ewa Żmigrodzka and Krzysztof Zwoliński worked in the Polish Radio and “Teleexpress”. At the beginning of the nineties they began to make films on political subjects documenting the first years of system transformation, the history of opposition, December 70, “Solidarity”, the Warsaw Uprising and Jewish themes. In this category we have: The Ghetto Island (about Jerzy Szapiro the Holocaust survivor), I Want to Live (about Roman Frister) and To My Dearest Daughter  and What We Could Not Shout Out, the film based on the contents of Ringelblum’s Archive.

Wybrane filmy/Selected films:

  • Chodźcie z nami (2017)
  • Czego nie mogliśmy wykrzyczeć/What We Could Not Shout Out (2017)
  • Kochana córeczko/To My Dearest Daughter (2017)
  • Chcę żyć/I Want to Live (2014)
  • Oaza wolności (2012)
  • Wyspa getto (2003)