150 twarzy Izraela

150 twarzy Izraela /Shooting The Israeli Man

 Twórcy filmu/ Film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Izrael/Israel, 2018
reżyseria/directed by: Noit Geva
produkcja/produced by: Arik Bernstein (Alma Films)
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 62min

Streszczenie:

Filmowa układanka składająca się z fragmentów setek izraelskich filmów fabularnych od lat 1960. do dzisiaj. Fragmenty ujęć, scen i krótkie klipy z różnych okresów, w różnych stylach i kolorach są zebrane razem, tworząc nową narrację: historię izraelskiego mężczyzny przedstawianego na ekranie, poszukującego miłości; między wojnami, od powołania do wojska do małżeństwa. 150 twarzy Izraela to miłosna oda do kina, izraelskich filmowców i bohaterów ekranu; filmowy poemat złożony zarówno z klasycznych, jak i zapomnianych fragmentów filmów; kompilacja, która w tym nowym kontekście podkreśla i odnajduje dodatkowe znaczenia.

Short description:

A cinematic puzzle made up of hundreds of Israeli feature films from the 1960’s till this day. Fragments of shots, pieces of scenes, and short clips from different periods, styles, and colors, are assembled together to create a new narrative: the story of the Israeli man, as seen on screen, searching for love; between wars, from recruitment, to marriage. Shooting The Israeli Man is a love song to cinema, to Israeli filmmakers, and to the heroes of its screen; a cinematic poem built from classical, as well as forgotten moments, in the compilation tradition, that in this new context emphasizes and elucidates additional meanings.

Reżyser:

Noit Geva jest reżyserką, wydawczynią, wykładowcą, konsultantką i twórczynią programu nauczania w dziedzinie filmów dokumentalnych. Wspólnie z Danem Gevą wyreżyserowała ponad 25 filmów dokumentalnych. Uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Hebrajskim. Przez 5 lat była konsultantką ds. artystycznych Nowej Fundacji Filmowo-Telewizyjnej; była też Dyrektorem Studióww programie tworzenia scenariuszy Greenhouse w Unii Europejskiej.

Director:

Noit Geva is a director, editor, teacher, artistic consultant and head of curriculum in the field of documentary filmmaking and has co-directed with Dan Geva over 25 documentaries. Geva has a master’s degree in communication from the Hebrew University. For 5 years she has been the artistic consultant of the New Foundation for Cinema & Television and was the Head of Studies for Greenhouse script development program for the European Union.

Wybrane filmy i nagrody/Selected films & awards:

  • 150 twarzy Izraela /Shooting The Israeli Man (2018)
  • HaDocomentaristim (2016)
  • Noise (2012)
  • 17-23, 40 Things You Should Have to Go Through (1999)
  • What I Saw in Hebron (1999)