O nas/ About

Idea Festiwalu:

Festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów.

Na świecie odbywa się rocznie kilkadziesiąt festiwali filmowych o tematyce żydowskiej – od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady, poprzez Europę – Francję, Hiszpanię, Holandię, Szwecję, Wielką Brytanię po Australię, Hong Kong i Nową Zelandię. Ich celem jest upowszechnianie – poprzez dzieło filmowe – świadomości istnienia wielowiekowej kultury żydowskiej.

Mamy nadzieję, że na naszym Festiwalu istotnie zaznaczy się obecność filmów z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i innych krajów bloku posowieckiego, a także filmów z krajów Europy Zachodniej.

Polska jest krajem demokratycznym, tolerancyjnym i otwartym, mającym wielki szacunek do własnej historii, w której naród żydowski odegrał ogromną rolę. Żydzi osiedlali się w Polsce od początków jej państwowości dzięki światłej polityce polskich władców, stosujących w praktyce tolerancję religijną i światopoglądową. Naród żydowski mógł w Polsce żyć, pracować, rozwijać i pielęgnować swoją kulturę i tradycję, harmonijnie współistniejąc z narodem polskim i innymi narodami Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków. Dzielił z Polakami trudny los wspólnej państwowości, włączał się nie tylko w sprawy ekonomiczne, kulturalne, ale także brał czynny udział w walce o niepodległość Kraju. W roku 1939 społeczność żydowska w II Rzeczypospolitej liczyła ponad 3 miliony osób.

Od nas samych zależy ile z ich dorobku i kultury zdołamy ocalić, ile przetrwa w pamięci i świadomości nowych pokoleń.

– Chcemy zainteresować festiwalową publiczność tematyką dotyczącą tożsamości i doświadczenia żydowskiego na przestrzeni dziejów, przechowaniem dorobku kultury i tradycji jako źródła cywilizacji judeo-chrześcijańskiej – poprzez ekspresję artystyczną w sztuce filmowej.

– Chcemy, aby dzieła kinematograficzne na tematy żydowskie docierały zwłaszcza do młodej widowni, która stoi dziś również przed trudnymi problemami współczesności, jak terroryzm, nietolerancja i nienawiść.

– Chcemy pokazywać przede wszystkim filmy wyprodukowane w Europie Centralnej i Wschodniej.

– Chcemy, aby publiczność współ-kreowała z nami kolejne edycje Festiwalu podczas spotkań i dyskusji na temat jego organizacji i programu imprez towarzyszących.

Opinia publiczności będzie uwzględniana przez Radę Programową Festiwalu.

– Chcemy służyć doświadczeniem i zawodowym profesjonalizmem społecznościom lokalnym zainteresowanym tematyką żydowską w Polsce, w Europie i na świecie, jako partner i konsultant.

– Chcemy aktywnie współpracować z innymi europejskimi festiwalami filmowymi poprzez bezpośrednie kontakty, takie jakie nawiązaliśmy już z organizatorami podobnych festiwali w Brighton, Sztokholmie i w Wiedniu.

– Poprzez twórczość artystyczną – dzieło filmowe – chcemy znaleźć drogi porozumienia ze wszystkimi społecznościami religijnymi, narodowościowymi, kulturowymi w celu lepszego wzajemnego poznania się i zrozumienia różnorodnych racji, pokazania przede wszystkim tego co nas łączy.

– Naszym celem podstawowym jest prezentacja dzieł sztuki, tj. filmów niekomercyjnych, odkrywczych, szukających nowych sposobów ekspresji, które nie kolidują z uniwersalnym wymogiem prawdy w twórczości artystycznej.

– Deklarujemy poszanowanie dla praw ludzkich i godności człowieka.