Wesprzyj/Donate

[English version – below]

W tym roku – w przeddzień rozpoczęcia jubileuszowej edycji naszego Festiwalu – pragniemy zaprosić Was – do uczestniczenia w Festiwalu jako darczyńca. Ta forma uczestnictwa pozwali Wam wziąć czynny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu jako członek społeczności osób, które działają na rzecz polsko-żydowskiego dialogu, edukują o różnorodności, tworzą współczesną kulturę żydowską, i lubią dobry film.

Cały koszt Festiwalu to 530 000 PLN.

Możecie zasponsorować:

  • Podróż i nocleg gościa Festiwalu – reżysera: 2 300 PLN/osoba (bilet lotniczy + hotel na 3 dni);
  • Koszt tłumaczenia dialogów filmowych na język polski i angielski: ok. 900 PLN /film;
  • Koszt projektu graficznego i publikacji festiwalowego programu: ok. 17 500 PLN;
  • Koszty administracyjne: ok. 1 300 PLN,
  • lub wpłacić dowolną kwotę – obiecujemy, że dobrze ją spożytkujemy! Przyjdźcie do Kina Muranów w Warszawie, aby przekonać się osobiście!

Wpłać na Stowarzyszenie Żydowskie Motywy – organizatora Festiwalu:
Wpłata na konto:
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Żydowskie Motywy
Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL 32 1240 1024 1111 0010 0513 7805

Wsparcie instytucjonalne – kontakt:
Joanna Szutta – nasza Koordynatorka ds. Finansowych
e-mail: joasia@jewishmotifs.org.pl;
telefon: (+48) 606 43 43 33

Każda złotówka się liczy i pozwoli nam by 15-sta – jubileuszowa – edycja naszego Festiwalu była prawdziwym świętem i celebracją żydowskiej tradycji, kultury i dziedzictwa w Polsce.

Liczymy na Wasze wsparcie!

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj: Od 11 do 15 września, będziemy świętować 15-stą już edycję naszego wyjątkowego wydarzenia: Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy. W ramach tego wyjątkowego wydarzenia prezentujemy najnowsze filmy o żydowskich motywach polskiej publiczności w Warszawie, gdzie odbywa się Festiwal oraz w innych miastach i miasteczkach w ramach programu pokazów pofestiwalowych.

Nasz Festiwal jest wydarzeniem nie nastawionym na zysk i przez 15 lat naszej historii zawsze oferowaliśmy naszej publiczności bezpłatny wstęp na pokazy. Jednakże także nasz zespół tworzy to wydarzenie w ramach pracy wolontariackiej nie nastawionej na zysk. Nasz mały Zespół Organizacyjny dokłada wszelkich starań, aby to międzynarodowe wydarzenie spełniało najwyższe kryteria selekcji filmów w corocznym konkursie oraz aby było zorganizowane według najwyższych standardów. Na czas Festiwalu, ten mały zespół, powiększa się o grono krótkoterminowych wolontariuszy, którzy – ucząc się – działają na rzecz ogólnego doświadczenia każdego z widzów, zapewnienia im najlepszej informacji o pokazach festiwalowych oraz aby goście Festiwalu mogli się poczuć dobrze zarówno w Warszawie jak i na naszym Festiwalu.

Spotkania i dialog zawsze były istotną częścią festiwalowego doświadczenia. Możliwość zaproszenia festiwalowych gości – reżyserów – do osobistego udziału w naszym Festiwalu zawsze była drugą – zaraz po doborze filmów – najbardziej przez uczestników Festiwalu cenionym elementem. Spotkania gości Festiwalu – reżyserów – z polską publicznością stawały się początkiem prawdziwego dialogu, poznania Warszawy i Polski – dla wielu gości po raz pierwszy, oraz dialog i nawiązywanie kontaktów między gośćmi były wysoko cenionymi i stały się początkiem projektów współpracy oraz licznych przyjaźni.

To niekomercyjne przedsięwzięcie promujące żydowską kulturę, historię i oraz dziedzictwo w Polsce prezentowało co roku około 30 filmów z różnych stron świata: z Izraela, Polski, Niemiec, Węgier, Austrii, Czech, Francji, Włoch, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii i USA. To jak dotąd ponad 400 wyjątkowych filmów, z których niektóre miały polską i/lub europejską premierę na naszym Festiwalu.


English version:

This year – as we are about to launch the jubilee edition of our Festival – we want to invite you to join our Festival as donor. This opportunity will allow you to take an active part in this special event as member of the community of people who care about Polish-Jewish dialogue, modern Jewish culture, diversity education and good film.

Total cost of the Festival amounts to 120.000 EUR.

You can sponsor:

  • travel and accommodation costs of Festival guest – film director: flight ticket (c.a. 300 EUR/person) + hotel for 3 days (c.a. 200 EUR/person);
  • translation of film dialogues to Polish and English: c.a. 200 EUR/film;
  • graphic design and publishing of Festival’s program: c.a. 4 000 EUR;
  • administrative expenses: c.a. 300 EUR/month,
  • or donate any amount you wish – we promise we will spend it well. Come to Kino Muranów in Warsaw to see by yourself!

Donate to Jewish Motifs Association:
Direct bank transfer:
Bank name: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL 32 1240 1024 1111 0010 0513 7805

For institutional support, contact:
Ms. Joanna Szutta – our Project Coordinator
e-mail: joasia@jewishmotifs.org.pl;
phone: +48 606 43 43 33

Every dollar, shekel or pound will allow us to make the 15th– jubilee – edition of our Festival a well-deserved international celebration of Jewish tradition, culture, and heritage in Poland.

We count on your support!

To know more:

From 11 to 15 September, we will be celebrating already 15th edition of our amazing event: The International Film Festival Jewish Motifs. This unique event brings up-to-date Jewish motifs films to the Polish audience in Warsaw – where the festival takes places, but also in other towns and small villages – through the program of post-festival screenings.

Our Festival is a non-profit event and for 15 years of our history we have always been offering free entrance to our screenings. However also our team is working on voluntary basis, not-for-profit. Our small core team ensures that this international event meets high criteria of selection of films for each year’s competitions, and that event is organized each year with high standards. The small team for the time of event is accompanied by short-term volunteers who – by learning – contribute to the general experience of each audience member being well informed on what’s going on during the festival and that all guests of our Festival are feeling welcomed to Warsaw and to our event.

For that the meetings and dialogue has always been crucial component of the Festival’s experience. Being able to invite Festival guests – filmmakers – to attend the Festival in person was always after the films the second element praised by Festival attendees. The meetings of Festival guests – film directors – with Polish audience to initiate a real dialogue, exposure to Warsaw and Poland – for some of our guests for the first time, and also a dialogue and networking between filmmakers were always praised and initiated professional cooperation and numerous friendships.

This non-commercial venture promoting Jewish culture, history and heritage in Poland – was each year presenting about 30 movies from different part of the world: Israel, Poland, Germany, Hungary, Austria, Czech Republic, France, Italy, Romania, Russia, Great Britain, and USA. That is so far about 400 unique films, some of them premiering in Poland and/or Europe at our Festival.