2016

W 2016 roku w czasie Festiwalu nasze filmy obejrzało …10 tysięcy osób! / In 2016 during the Festival our films were seen by …10 thousands people!


Zwycięzcy MFF Żydowskie Motywy 2016 // The winners of Jewish Motifs IFF 2016

Grand Prix festiwalu – statuetkę Złotego Warszawskiego Feniksa – zdobył izraelski film „Sprawa Kozalczyka“ w reżyserii Roniego Ninio za odważną konfrontację bohatera filmu z piętnem tragicznego dziedzictwa.

Nagrodę Warszawskiego Feniksa w kategorii najlepszy film fabularny: “Demon” (reż. Marcin Wrona) za twórcze przetworzenie motywu dybuka do opowiedzenia o demonach współczesności.

Warszawskiego Feniksa dla najlepszego dokumentu zdobył film “Syndrom Bentwicha” (reż. Gur Bentwich, Maya Kenig) za dowcipną, lekką i oryginalną historię rodzinnej podróży w poszukiwaniu własnej tożsamości.

Wśród krótkich metraży zwycięzcą okazał się film “U fryzjera” w reżyserii Iris Zaki.

Trzy Nagrody Specjalne:
* Nagroda im. Antoniego Marianowicza dla najlepszego polskiego filmu: “Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz” reż. Krzysztof Kopczyński;
* Nagroda specjalną Orkiestry Mandolinowej z Góry Kalwarii za najlepszy film lub przedsięwzięcie mające na celu ochronę muzycznego dziedzictwa kulturalnego, ufundowaną przez Avnera Yonaia: “Theodore Bikel: śladami Szolema Alejhema” reż. John Lollos;
* Nagroda specjalna Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie: “Historia Ireny Sendlerowej” reż. Andrzej Wolf.

Nagroda Publiczności: “Kapo w Jerozolimie” reż. Uri Barbash.
Gratulujemy! //

Grand Prix of the festival – the Golden Warsaw Phoenix – was awarded to the Israeli film “The Kozalchik affair” directed by Roni Ninio for the brave confrontation of the main character of the movie with the tragic stigma of his heritage.

The Warsaw Phoenix Award in the category best feature film: “Demon” (dir. Marcin Wrona) for the creative transformation of the dybbuk-motive for the narration of the demons of today.

Warsaw Phoenix for the best documentary film was received by “The Betwich syndrome” (dir. Gur Bentwich, Maya Kenig) for witty, light and original history of the family journey for search of own identity.

Among the short films the winner was “Women in sing” directed by Iris Zaki.

Three Special Awards:
* Antoni Marianowicz Award for the best Polish film: “The Dybbuk. A tale of wandering souls” dir. Krzysztof Kopczyński;
* Ger Mandolin Orchestra Award for the best film or project for the protection of musical cultural heritage, award funded by Avner Ionai: “Theodor Bikel: in the shoes of Sholem Aleichem” dir. John Lollos;
* Warsaw Jewish Community Special Award: “Story of Irena Sendler” dir. Andrzej Wolf.

Audience Award: “Kapo in Jerusalem” dir. Uri Barbash.

Congratulations!

Film trailers:

Poza konkursem odbyły się także:
* debata “Smaki szczególne – żydowska kultura kulinarna jako wehikuł pamięci i tożsamości”
* WARSZTATY KULINARNE | New York Deli (uwaga: płatne bilety do nabycia online: http://goo.gl/0n9DuP oraz w kasach Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich)
[Współorganizatorami debaty i warsztatów kulinarnych są Menora InfoPoint oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN]
*…oraz spotkania z autorami filmów

Beyond the competition we also organized:
* debate “Distinct tastes – Jewish culinary culture as a vehicle for memory and identity”
* culinary workshop “New York deli” (fb event: https://goo.gl/zJaTsD)
*..and meetings with film authors.